Sentyabr 2023 - Qrup 5B

Name Nijat Jahangir Rajab Safarov Nilufar Shahbazi Shahin Jafarov Elmar Musayev Mamed Bayramov Points Place
Nijat Jahangir 0:0 6:1 6:4 6:2 6:0 6:4 6:2 6:2 6:0 5 1
Rajab Safarov 0:0 6:2 0:6 6:2 0:0 7:5 6:3 6:3 6:3 3 2
Nilufar Shahbazi 1:6 4:6 2:6 6:0 2:6 6:2 6:4 1:6 6:4 6:3 6:3 6:3 3 3
Shahin Jafarov 2:6 0:6 0:0 2:6 4:6 6:7 6:3 7:6 4:6 5:7 2 4
Elmar Musayev 4:6 2:6 5:7 3:6 6:1 4:6 3:6 7:6 3:6 6:7 4:6 7:6 6:4 1 5
Mamed Bayramov 2:6 0:6 3:6 3:6 3:6 3:6 6:4 7:5 6:4 6:7 4:6 1 6